Advokátska kancelária JUDr. ŠKERDA, s.r.o.

Profil

Cieľom našej spoločnosti je pokračovanie v poskytovaní komplexných právnych služieb klientom na profesionálnej úrovni vrátane ostatných služieb súvisiacich s efektívnym pôsobením klientov na trhu. Pri poskytovaní služby kladieme dôraz na kvalitu, vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblastiach:

Občianske právo:

 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku ako aj ďalších právnych noriem občianskeho práva,
 • príprava občianskoprávnych zmlúv a iných právnych dokumentov s rešpektovaním individuálnych potrieb klienta,
 • kompletný právny servis v oblasti práv k nehnuteľnostiam a ich prevodov,
 • vybavovanie rôznej sporovej ako aj nesporovej agendy klientov

 Trestné právo:

 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených,
 • zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku a  Trestného zákona

 Obchodné právo:

 • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka s rešpektovaním individuálnych potrieb klienta,

Právo obchodných spoločností (korporátne právo):

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev vrátane právnej pomoci pri výbere tzv.  ready-made spoločností,
 • „officehousing“ zriadenie a vedenie sídla Vašej obchodnej spoločnosti,
 • likvidácie obchodných spoločností a družstiev a s tým súvisiaca právna podpora,
 • premeny spoločností (fúzie, rozdeľovanie a zmeny právnej formy obchodných spoločností),
 • dispozície s obchodnými podielmi, členskými právami a akciami,
 • zastupovanie klientov v konaní pred registrovými súdmi,
 • predaj podnikov alebo ich častí,
 • riešenie sporov vzniknutých medzi spoločnosťou a spoločníkmi (akcionármi, členmi) alebo medzi spoločnosťou a jej štatutárnymi orgánmi,

Vymáhanie pohľadávok:

 • zastupovanie našich klientov v súdnych, exekučných ako aj rozhodcovských a konkurzných konaniach pri uplatnení ich pohľadávok,

Pracovné právo:

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva,
 • právne poradenstvo vo veciach vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru,
 • zastupovanie klienta pri individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych sporov,
 • Realizácia pracovnoprávneho auditu klienta,

Správne právo

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva